Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BRYZIK.COM

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy pod nazwą Bryzik.com  (Zwany dalej Sprzedawcą), znajdujący się pod adresem www.bryzik.com, prowadzony jest przez AMB Michał Bryzik, Trzyciąż 129, 32-353 Trzyciąż, NIP 6372125178, REGON 366424587.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.bryzik.com, warunki realizacji zamówień, zakres świadczonych usług, warunki rezygnacji z zamówień a także porusza kwestie związane z reklamacjami składanymi przez klientów.
 3. Sklep Internetowy Bryzik.com prowadzi działalność handlową  w zakresie sprzedaży puzzli oraz gier planszowych.
 4. AMB Michał Bryzik  prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.bryzik.com w zakładce Regulamin.
 6. Treść Regulaminu  może być w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie Regulaminu bądź poprzez wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć mu treść ów Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
 7. Zamówienia realizowane i wysyłane są przez Biuro Obsługi Sprzedaży Internetowej, które zlokalizowane jest w: Trzyciąż 129, 32-353 Trzyciąż.
 8. Kontakt z Biurem Obsługi Sprzedaży jest możliwy  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 2. DEFINICJE

 

 1. Sprzedawca – AMB Michał Bryzik, Trzyciąż 129, 32-353 Trzyciąż, NIP 6372125178, REGON 366424587, adres e-mail: amb.bryzik@gmail.com.
 2. Sklep Internetowy– to sklep internetowy zlokalizowany pod adresem www.bryzik.com wraz z podstronami.
 3. Biuro Obsługi Sprzedaży – to Biuro Obsługi Sprzedaży Internetowej, zlokalizowane w Trzyciąż 129, 32-353 Trzyciąż.
 4. Konsument – to osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Koszyk – to funkcjonalność Sklepu Internetowego, która pozwala na składanie zamówień, wybieranie produktów oraz ich ilości, wybieranie sposobu dostawy,  formy płatności oraz przekazanie danych niezbędnych do realizacji zamówień.
 6. Karta produktu – to podstrona sklepu zawierającą informacje o produkcie wraz z jego ceną.
 7. Użytkownik – to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 8. Zarejestrowany Użytkownik-  to Użytkownik, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym.
 9. Kupujący – to Użytkownik, który złożył zamówienie w Sklepie Internetowym;

 

 

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego www.bryzik.com Użytkownik powinien posiadać:
 • komputer posiadający dostęp do sieci Internet,
 • system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub wyższej,
 • przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox 6, bądź nowsze. Dla właściwego funkcjonowania sklepu internetowego przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie,
 • Użytkownik składający zamówienie powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej i numer telefonu. 

 

§4. SPECYFIKACJA SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wygląd, cechy produktu i jego właściwości podane są na karcie produktu.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Cena produktu nie obejmuje kosztu przesyłki. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
 5. Koszt przesyłki ponosi Sprzedawca w przypadku spełnienia przez Kupującego warunku dokonania zakupu produktów na kwotę przekraczającą 200 zł brutto.
 6. Koszty dostawy produktów są udostępnione w zakładce „Koszty dostawy”
 7. Ceny produktów przedstawionych w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Ceną produktu wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 9. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia znajduje się w Koszyku, po wskazaniu przez Użytkownika wybranych produktów wraz z ich ilością, jak również po dokonaniu wyboru sposobu dostawy i formy płatności, a przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 10. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art 66§1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 w/w ustawy.

 

§5. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Użytkownik może złożyć zamówienie bez rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 3. Rejestracji Użytkownika można dokonać podając następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • ulicę, numer domu i/lub mieszkania, pocztowy i miejscowość; Użytkownik ma prawo do wskazania odrębnego adresu do doręczenia przesyłki.
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • login i hasło.

4. Użytkownik dokonujący rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy a także Numer Identyfikacji Podatkowej.

5. Użytkownik dokonujący rejestracji, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych, w celu korzystania przez Użytkownika z panelu administracyjnego Zarejestrowanego Użytkownika, składania przez Użytkownika zamówień oraz realizacji ów zamówień przez Sprzedawcę.

6. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się w Sklepie Internetowym wpisując wybrany przez siebie login i hasło w odpowiednie pola formularza logowania.

7. Zaleca się zachowania przez Zarejestrowanego Użytkownika loginu i hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione.

8. Po zalogowaniu w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika, w każdym czasie można modyfikować wskazane powyżej dane, jak również całkowicie usunąć konto. Usunięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami.

 

§6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia składa się wskazując produkt, którym Użytkownik jest zainteresowany, poprzez kliknięcie przycisku DO KOSZYKA znajdującego się na karcie produktu. Następnie, przechodząc do koszyka, Użytkownik wybiera formę dostawy i sposób płatności, podaje ewentualne uwagi co do składanego zamówienia, wskazuje dane niezbędne do wystawienia paragonu lub faktury, dane adresowe dla doręczenia zamówienia, numer kontaktowy i potwierdza założenie zamówienia.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Biura Obsługi amb.bryzik@gmail.com
 4. Składając zamówienie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia Użytkownik przekazuje Sprzedawcy następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. ulicę, numer domu i/lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. Użytkownik ma prawo do wskazania odrębnego adresu do doręczenia przesyłki.
  3. numer telefonu;
  4. adres poczty elektronicznej,

a także wskazuje:

 1. wybrane produkty wraz z określeniem ich ilości,
 2. wybraną formę płatności,
 3. wybrany sposób dostawy.
 1. Użytkownik dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy i NIP.
 2. Użytkownik może przekazać dodatkowe uwagi odnośnie składanego zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi złożenie przez Kupującego Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym następuje poprzez potwierdzenie przez Sprzedawcę, w formie poczty elektronicznej, złożonego przez Kupującego zamówienia.
 5. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 6. Po zawarciu umowy Kupujący otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia wraz z potwierdzeniem jej warunków.
 7. Zamówienia doręczane są na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.
 8. Zmian, poprawienia błędnych danych w zamówieniu, jak również rezygnacji z zamówienia Kupujący może dokonać aż do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówienia do Kupującego.
 9. Powyższych czynności można dokonać samodzielnie w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika lub kontaktując się z Biurem Obsługi telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

 

§8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się okres od momentu złożenia kompletnego zamówienia, a także - w przypadku wyboru przez Kupującego jednej z form płatności z góry - należycie opłaconego, do momentu wydania produktów objętych zamówieniem firmie świadczącej usługi transportowe na rzecz Sprzedawcy (wysłanie zamówienia przez Sprzedawcę). Zamówienia realizowane i wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Gdy czas realizacji zamówienia dla poszczególnych produktów jest różny, dla całości zamówienia liczy się czas dłuższy. Użytkownik, któremu zależy na wcześniejszym otrzymaniu produktów o krótszym czasie realizacji zamówienia może złożyć odrębne zamówienia co do poszczególnych produktów.
 3. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, oraz podaje nowy przewidywany termin realizacji zamówienia i przyczynę opóźnienia.
 4. Zamówiony towar dostarcza firma kurierska. Towar doręczany jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Orientacyjny czas doręczenia przesyłek krajowych wynosi do 5 dni roboczych od momentu wysłania.
 5. W przypadku opóźnień w doręczeniu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi. Sprzedawca niezwłocznie sprawdzi przyczynę opóźnienia, a także poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie doręczenia.
 6. W przypadku opóźnień w realizacji lub/oraz doręczeniu, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy. Zwrot spełnionych świadczeń następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni.
 7. Do zakupionego produktu dołączony jest paragon lub - na wyraźne życzenie Kupującego - faktura.

 

§9. FORMY PŁATNOŚCI

 

Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

 1. Za pobraniem - za zakupiony produkt Kupujący płaci gotówką kurierowi przy odbiorze doręczanej przesyłki.
 2. Przelew bankowy - przesyłka jest nadawana po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A. 34 1050 1618 1000 0092 3693 8255.
 3. Płatność online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną w tym serwisie jest Blue Media S.A.

 

§10. SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Zamówienia doręczane są - za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Koszt przesyłki krajowej uzależniony jest od sposobu dostawy, wagi paczki, a także ewentualnej płatności za pobraniem.
 3. Kupujący ma możliwość sprawdzenia w obecności spedytora (doręczyciela) zawartości paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, prosimy w obecności spedytora (doręczyciela) sporządzić protokół reklamacyjny.

 

§11. ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 •  obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem 14 dni.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca udostępnia możliwość  złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W tym przypadku Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

 

 

§12. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ)

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 1964 r. nr. 16, poz. 93, z późn. zm.), sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 2. W przypadku sprzedaży dokonywanej między przedsiębiorcami, wszystkie produkty objęte są 12-miesięcznym okresem rękojmi Sprzedawcy, na warunkach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał  rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił  niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 4. W celu zgłoszenia niezgodności zakupionego towaru z umową (dalej: zgłoszenie) Kupujący powinien skontaktować się z Biurem Obsługi listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie i powiadamia Kupującego o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 

§13. GWARANCJA

 

 1. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, oferowane w Sklepie Internetowym produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Okresu gwarancji, wynosi wówczas  12 miesięcy.
 2. Kupujący może dochodzić uprawnień wynikających z gwarancji bezpośrednio od gwaranta, lub za pośrednictwem Sprzedawcy.
 3. W przypadku dochodzenia uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy prosimy o kontakt z Biurem Obsługi listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

§15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym jest dobrowolne. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia w Sklepie Internetowym rejestrację, złożenie zamówienia.
 3. W celu realizacji złożonych zamówień dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, z którymi Sprzedawca jest związany stosownymi umowami, a przy pomocy których Sprzedawca realizuje zamówienie. Dotyczy to w szczególności  firm kurierskich doręczających zamówienia.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, żądania ich aktualizacji,  poprawienia, a także usunięcia.
 6. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.
 7. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony prywatności Użytkowników znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce Polityka Prywatności.

 

§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin nie narusza pozostałych uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku naruszenia zobowiązania ze strony Sprzedawcy, Konsument uprawniony jest do złożenia skargi na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ za pośrednictwem europejskiej platformy ODR, w celu poddania sporu pod osąd podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów.
 4. §11. niniejszego Regulaminu, tj. ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) ma zastosowanie jedynie do Kupujących będących Konsumentami.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
 7. Nazwy produktów, jak również marki i logotypy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych lub informacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza
 8. Niektóre zdjęcia, elementy graficzne i fragmenty kodu użyte dla potrzeb Sklepu Internetowego stanowią własność innych osób i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszy Sklep Internetowy stanowi własność Sprzedawcy i podlega ochronie stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości Sklepu Internetowego, jego elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2017 r.
 11. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków wymaganych prawem, wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie internetowej www.bryzik.com. Zmiany regulaminu mają zastosowanie jedynie do stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie tych zmian, a w szczególności zamówienia złożone przed wejściem w życie przedmiotowych zmian, realizowane są na dotychczasowych zasadach. Niezależnie od powyższych, Użytkownik, który nie godzi się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika.

 

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy:

Należy go wypełnić oraz odesłać, tylko w momencie zamiaru odstąpienia od umowy:

Data: ...............................................................
 
Do:
AMB Michał Bryzik

Trzyciąż 129,

32-353 Trzyciąż
 
 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
...................................................................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy: .........................................., data odbioru: .........................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta: ..................................................................................................................................................
Adres konsumenta: ................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................
Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
 
* - niepotrzebne skreślić

 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl